Header illustration

De school gaat uit van de VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL VOOR BASISONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG TE OUDDORP.
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde synode. (Statuten art. 2  ). De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel voor Basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Ouddorp is opgericht in 1884.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van dit jaar vindt plaats op DV 31 mei 2022. De leden ontvangen de agenda en factuur lidmaatschap minimaal twee weken voor de ledenvergadering. De bijbehorende stukken zijn hier te vinden:

Jaarverslag 2021

Notulen ledenvergadering 23 september 2021

Het bestuur
Elke school voor bijzonder onderwijs heeft een bestuur. Het bestuur dient er voor te zorgen dat de school op een verantwoorde manier bereikt wat ze moet bereiken. Zij is het bevoegd gezag van de school. Het volledig bestuur bestaat uit 7 personen, die na voordracht (kandidaatstelling) gekozen worden door de leden van de vereniging tijdens de jaarvergadering. Dit alles is vastgelegd in het huishoudelijke reglement van de vereniging. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een algemeen adjunct en overige leden. De overige taken zijn onderling verdeeld. Het bestuur heeft voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid gekozen voor een bestuursstructuur ‘beleidsvormend bestuur’ (‘besturen op hoofdlijnen’) welke schriftelijk vastgelegd en uitgewerkt is binnen de kaders van de wetgeving (1 augustus 2011). Hierin is vastgesteld, dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen het bestuur en de intern toezichthouder. Het bestuur heeft gekozen voor het zogenaamde volmacht of mandaatmodel. Het bestuur delegeert bestuursbevoegdheden aan de directeur. Het bestuur blijft wel tot besturen bevoegd. Het bestuur kan de besluiten van de directeur herroepen.

Om daadwerkelijk vanuit deze visie op besturen te opereren is een strategisch bestuurlijk beleidskader opgesteld. Hierin staan de hoofdpunten van het beleid voor de komende jaren. De vertaling naar beleid voor de organisatie, en de uitvoering van het beleid, is opgedragen aan de directeur. De directeur is ‘opdrachtnemer’ van het bestuur. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. Er wordt gewerkt vanuit een jaarlijks opgesteld bestuurlijk beleidsplan. Van het gevoerde beleid legt het bestuur tijdens de algemene vergadering aan de leden van de vereniging verantwoording af. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft de uiteindelijke zeggenschap.

Het bestuur wordt schriftelijk (managementrapportages) en mondeling door de directeur op de hoogte gehouden van belangrijke zaken binnen het schoolgebeuren. Minimaal achtmaal per cursusjaar komt het bestuur in een bestuursvergadering bijeen. De relatie tussen het bestuur en de onderwijsgevenden krijgt voornamelijk gestalte in het verslag dat de directeur geeft van de door hem bijgewoonde bestuursvergaderingen en de verkorte versie van de goedgekeurde notulen (relevante gegevens). Ook vindt regelmatig schoolbezoek door het bestuur plaats. Deze bezoeken moeten gezien worden als blijk van medeleven en een betrokken zijn met het dagelijks schoolgebeuren.

Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Daarbij zijn de afspraken uit het bestuursmodel leidend.

Door deze structuur is een goede invloed van de ouders op het onderwijs verzekerd. Het bestuur, bestaande uit ouders, heeft de bevoegdheid leerkrachten te benoemen volgens een bepaald benoemingsbeleid en besluiten te nemen over aanschaf van leermiddelen en onderhoud van gebouwen. Zij is de rechtspersoon die de school vertegenwoordigt bij de overheidsinstanties. Zij heeft dan ook de verplichting aan alle wettelijke eisen te voldoen die ministerie en gemeente stellen.

Een totaal overzicht van de rechten en plichten van het bestuur geven de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn op verzoek bij de secretaris te verkrijgen.

Samenstelling bestuur:
Dhr. N.E. van der Bok (voorzitter)
Dhr. C.J. Tanis (secretaris)
Dhr. H.G. Slingerland (penningmeester)
Dhr. A. Nelis (algemeen adjunct)
Dhr. K.J. Grootenboer
Dhr. J. van der Klooster
Dhr. P.J. Tanis