Header illustration

Onze school is te typeren als een Christelijke school op reformatorische grondslag met een ‘open toelatingsbeleid’. Onze christelijke levensbeschouwing heeft uiteraard gevolgen voor de inhoud en vormgeving van ons onderwijs en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. We houden rekening met verschillen. Adaptief onderwijs (ontwikkelingsgericht-en handelingsgericht werken) houdt voor ons in dat wij steeds zoeken naar de mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen, het bieden van onderwijs op maat en het geven van de juiste ondersteuning. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsvraag van het kind binnen een lerende, gestructureerde,  opbrengstgerichte organisatie en geborgde leerlingenzorg. De school, het zorgteam en de  leerkrachten gaan uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. De school beschikt over een ruime expertise om leerlingen bij wie  de ontwikkeling stagneert hulp te bieden en werkt planmatig aan verbetering van het onderwijs.

Onze school wil voldoen aan de eisen die in de wet op primair onderwijs staan beschreven en het onderwijs zodanig inrichten, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Hierbij denken we ook aan de vernieuwing van de zorgstructuur: “passend onderwijs”, waarbij de overheid een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod wil doen voor leerlingen van 4-12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben en in het funderend onderwijs verblijven. De verwachting is dat het nieuwe onderwijsstelsel dan beter zal aansluiten bij de behoeften van de leerlingen en de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). De belangrijkste uitgangspunten zijn: regionale afspraken voor een gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod en invoering voor zorgplicht. Er is een tendens veel meer kinderen met handicaps/gebruiksaanwijzingen met passende ondersteuningsarrangementen een plek te geven in het reguliere onderwijs.

De school is gehuisvest in een nieuw en goed geoutilleerd gebouw en gelegen op een uniek terrein, omgeven door zgn. zandwallen (schurvelingen). Ouddorp is één van de weinige plekken in Nederland waar schurvelingen voorkomen. Een schurveling is een zandwal met beplanting rondom een akker en beschermde vroeger de dieper gelegen vruchtbare grond tegen stuifzand vanuit de duinen.

De School met de Bijbel “Koningin Beatrix” wordt bezocht door leerlingen van wie het merendeel een kerkelijke achtergrond heeft. Andere leerlingen worden eveneens toegelaten. De school heeft een open toelatingsbeleid. Alleen ouders die onze identiteit onderschrijven of respecteren en loyale medewerking beloven bij alle elementen van de godsdienstige vorming, kunnen hun kind in laten schrijven op onze school.

Bijna alle leerlingen zijn afkomstig uit het gebied, dat gevormd wordt door de geografische grenzen van de woonkern Ouddorp en omgeving.

Geschiedenis van de school
De Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Ouddorp is opgericht in 1884. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde synode (Statuten art. 2).

Het eerste schoolgebouw werd geopend in 1885. De vereniging heeft zijn 125 jarig jubileum gevierd in het schoolgebouw dat kort na de viering in augustus 2010 is gesloopt. In mei 2011 is de nieuwe school, welke is geïnspireerd op haar omgeving en het karakter van Ouddorp (zee, duinen, fraaie landschappen) in gebruik genomen. Onze missie en visie was bepalend voor de uitwerking van het plan van eisen en de gerealiseerde nieuwbouw. In ‘de duinen’ (het lijken er vier) zijn lokalen opgenomen en ertussen is als een transparante golf de entree gesitueerd. Het geheel bestaat uit vier clusters, ieder met een unieke uitstraling en gelegen aan een groot onderwijsplein. Binnen het witte volume, als een schip op de golven voortbewegend, zijn activiteiten- en werkruimten gesitueerd. Dit middengedeelte, dat een schip voorstelt is ingericht als een gemeenschapsruimte en daarbinnen een speellokaal. Het doel is om alle kinderen een gevoel van geborgenheid en veiligheid te bieden (de afspiegeling van duinen) en om aan hen passende zorg en onderwijs te bieden.

Met de uitwerking van de plannen en realisatie van de nieuwbouw (oplevering in 2011) is rekening gehouden met speciale voorzieningen o.a. twee miva toiletten, een doucheruimte, vier werkkamers, onderwijspleinen, ruimte voor mogelijkheden tot voor-, tussen- en naschoolse opvang en een inpandige peuterspeelzaal.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.