Header illustration

Aan de school is met ingang van 1 augustus 2009 een medezeggenschapsraad verbonden. De MR is een wettelijk verplicht orgaan, waarin ouders en personeelsleden meedenken over schoolbeleid en hierover advies of instemming uitbrengen. De MR bestaat uit zes leden, te weten drie ouders en drie personeelsleden.

Oudergeleding:
Dhr. A.J. Tanis (voorzitter)
Dhr. E. Klepper
Dhr. P.H. Lipman

Personeelsgeleding:
Juf C. Grinwis – Breen
Juf L.M. Meijer
Juf K. Nelis-Tanis