Header illustration

Op onze school is gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Er is binnenmateriaal aanwezig en bij mooi weer spelen de kinderen op de speelplaats. De tussenschoolse opvang gebeurt onder toezicht van vaste overblijfmoeders, die hiervoor een vergoeding ontvangen. Zij hebben affiniteit met kinderen en kunnen kinderen begeleiden. Zij hebben een overblijfcursus gevolgd. Om alles goed te laten verlopen is een overblijfprotocol opgesteld. Het toezicht is van 11.45 uur tot 12.45 uur.

Aan de ouders/verzorgers van kinderen die overblijven wordt hiervoor een vergoeding per overblijfdag gevraagd. Vrijstelling van betaling is er alleen voor die ouders, die vanwege een bijzondere situatie (b.v. opname van een ouder in het ziekenhuis) hun kind(eren) willen laten overblijven.

Nadere uitwerking en regelgeving
De ouders/verzorgers betalen per keer overblijven € 2,00 per kind.

Kinderen, die incidenteel overblijven kunnen het bedrag contant betalen. Ouders/verzorgers van kinderen die structureel overblijven moeten gebruikmaken van een strippenkaart. De strippenkaart kunt u aanvragen en betalen bij de administratie. Het is ook mogelijk om de kaart aan te vragen via de mail: administratie@smdbkonbeatrix.nl. U ontvangt dan digitaal een factuur. De strippenkaarten dienen per leerling aangeschaft te worden (blijven twee van uw kinderen regelmatig over, dan koopt u twee strippenkaarten).

De kaarten zijn in de volgende coupures verkrijgbaar:

– 10 strippen voor € 20,00
– 25 strippen voor € 50,00
– 40 strippen voor € 80,00

De strippenkaarten worden op school bewaard. Wanneer uw kind aanwezig is, zal de overblijfmoeder dit aankruisen op de kaart. Wanneer de strippenkaart bijna vol is, geeft de overblijfmoeder een briefje mee met uw kind. U kunt dan weer een nieuwe strippenkaart aanvragen.

Een berichtje van de overblijfmoeders

  • Eten en drinken kan in de keuken in de ‘overblijfkoelkast’ worden gezet.
  • Om 11.45 uur worden de kleuters bij hun lokaal opgehaald door de overblijfmoeder. De oudere kinderen gaan zelf naar buiten of naar de overblijfruimte.
  • De groepen 1 en 2 eten en spelen met elkaar en dat geldt ook voor de groepen 3 en 4 en de groepen 5 t/m 8. Bij elke groep zijn twee overblijfmoeders aanwezig. De leerlingen spelen op het plein waar ze ook tijdens de pauzes spelen. Er wordt zoveel mogelijk toezicht gehouden door de overblijfmoeders.
  • Om 12.15 uur wordt er gegeten. De kinderen halen zelf hun eten en drinken. Tijdens het eten moeten ze rustig zijn.
  • Eén van de overblijfmoeders bidt, leest en dankt met de kinderen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze dan eerbiedig zijn.
  • De overblijfmoeders stimuleren de kinderen om hun meegebrachte eten zoveel mogelijk op te eten. Regel is ook: eerst brood en daarna snoep of koek. Wilt u niet teveel meegeven.
  • Mag uw kind bepaalde dingen niet eten of drinken, dan horen wij dat graag.
  • Na het eten kan er nog wat gespeeld worden. Er is speelgoed aanwezig. De kleuters mogen na de eerste bel naar de klas en de oudere kinderen mogen om 12.45 uur naar buiten.
  • Wij proberen zoveel mogelijk vaste regels te hanteren. Mocht een kind zich met regelmaat hieraan niet houden, dan kunnen wij hen naar hun leerkracht sturen.