Header illustration

Wij gebruiken de persoonsgegevens van u en uw kind voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Om uw kind in te schrijven op onze school, ten behoeve van de toelating en plaatsing van uw kind op onze school.
 • Voor het organiseren van onderwijs door ons en School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix, het geven van onderwijs en begeleiding aan uw kind, het geven van adviezen over onderwijs op basis van vorderingen van uw kind. Wij zijn in dit verband onder andere verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen in een leerlingvolgsysteem.
 • Om u op de hoogte te houden over de ontwikkeling van uw kind.
 • Om, al dan niet samen met School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’, (digitale) onderwijsmaterialen en leermiddelen aan te bieden.
 • Ten behoeve van de overgang van uw kind van onze school naar een andere onderwijsinstelling.
 • Voor het berekenen, vastleggen en innen van schoolgeld en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten.
 • Ten behoeve van interne en externe communicatie van en over de school, zoals de schoolgids of een nieuwsbrief.
 • Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en ouder activiteiten.
 • Om ouders in de gelegenheid te stellen contact met elkaar op te nemen.
 • Ten behoeve van de samenwerking van de scholen binnen School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’ en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Om uw vragen te kunnen beantwoorden en eventuele klachten af te handelen, en deze in voorkomend geval voor te leggen aan School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’.
 • Om leerlingen een passende en veilige leeromgeving te bieden, zowel fysiek als digitaal.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op en/of op School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’ rusten, waaronder verplichtingen uit hoofde van de Wet op het Primair Onderwijs.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van personeelsleden:

 • Voor de uitvoering van het dienstverband.
 • Voor het uitbetalen van salarissen, onkostenvergoedingen en declaraties.
 • Voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, waaronder verplichtingen vanuit de fiscale wetgeving.

De juridische grondslagen voor de verwerking staan beschreven in het privacyreglement. Dit reglement is op verzoek beschikbaar voor betrokkenen.